Fuld Forældremyndighed

Sådan modtager du fuld forældremyndighed

Modtag fuld forældremyndighed (ene forældremyndighed)

Systemet fungerer således at ...

For at modtage fuld forældremyndighed, er det et krav at forælderen i forvejen har barnets bopæl, eller at bopælsspørgsmålet behandles samtidigt med forældremyndigheden.

I en forældremyndighedssag er der en række parametre som afgør om du kan få fuld forældremyndighed.

1) Konfliktniveau

Langt det letteste for dig er at fremhæve at der er konflikt mellem dig og faren. Både byret og landsret vil i så fald typisk tillægge dig den fulde forældremyndighed. Juridisk skelner man ikke til hvem der skaber konflikterne, man skelner typisk blot OM der er konflikt. Bopælsforælderen kan altså godt selv skabe konflikt og samtidig få fuld forældremyndighed. (Se landsretsafgørelse TFA2014.75OE, hvor moren fik forældremyndigheden, selv om det var moren, der modarbejdede samarbejdet og håndterede konflikten på en uhensigtsmæssig måde.)

En højesteretsdom fra 2020 slår også fast, at så længe barnet blot overholder hovedparten af sit samvær, vil man altid fastholde barnet på sin nuværende bopæl - da det anses som et større indgreb at ændre barnets bopæl, end at nedbringe barnets samvær med faren eller fratage faren sin forældremyndighed.

Hvis I har konflikter på områder der berører den fælles forældremyndighed, vil det typisk komme dig til gavn, idet man således jo vil have praktiske eksempler på konflikter der berører forældremyndigheden.

2) Dokumenter konflikt

Hver gang faren henvender sig til en myndighed omkring familieretssystemet - det være sig familieretshuset, kommuner, sundhedsmyndigheder mv., kan du anvende dette som argument i retten. Man betragter en "myndighedsindblanding" som en eskalation og som et tegn på at forældrene ikke selv kan løse deres problemer i mindelighed. Deraf vil man typisk tillægge dig den fulde forældremyndighed.

3) Den passive metode

Faren har som udgangspunkt ikke ret til alverden. Faren har f.eks. ingen ret til hverken samvær eller ferie med barnet før end det fremgår af en samværsaftale. Samværsaftalen skal være udarbejdet af en jurist fra Familieretten for at den kan gennemtvinges med Familieretshuset/Fogeden, og du er derfor ikke juridisk forpligtet til at overholde aftaler indgået på anden vis.

Samværsaftaler er yderligere også typisk skrevet ud fra et "her-og-nu" billede og anlægger ikke et særligt fremtids-orienteret perspektiv. De indeholder stort set aldrig klausuler om fremtidig samværsoptrapning mv. Det betyder at hvis barnet skal have udvidet sit samvær senere pga. sin alder, så vil faren selv være nødt til at rette henvendelse til Familieretshuset for at få revideret samværsaftalen. Dette vil igen være en myndighedshenvendelse der kan fremlægges som en konfliktoptrappende eskalation og derfor blive lagt faren til last.

Det kan i sådanne tilfælde komme dig til gavn, at anlægge en passiv taktik, hvor du ikke ikke frivilligt indgår aftaler med faren. Således tvinges faren til at rette henvendelse til Familieretshuset hver gang han ønsker en revidering eller ændring til en eksisterende samværsaftale.

Derefter kan du dokumentere endnu en myndighedsindblanding og bruge den imod ham i f.eks. en forældremyndighedssag.

De enkeltstående henvendelser kan syne af meget lidt, men når de samles og fremlægges for et dommerpanel, kan det virke meget overbevisende og gavne din sag fordi dommerne heller ikke vil have overskud til at sætte sig ind i hvad alle de enkelte henvendelser omfatter.

4) Vold

Har faren slået eller skubbet dig, kan du fremhæve dette, da det er en særligt skærpende omstændighed der bidrager til at du kan modtage den fulde forældremyndighed.

Med lovpakken om psykisk vold er voldsbegrebet også blevet udvidet betydeligt.

5) Bagefter

Det vil efterfølgende være stort set umuligt for faren at få genoprettet den fælles forældremyndighed. Du kan blot fastholde konfliktniveauet og dokumentere enhver uenighed.

Du kan også undlade at afgive vigtige oplysninger om barnets institution, sundhedsoplysninger, skolegang mv. således at faren selv er tvunget til at søge disse oplysninger ved de respektive myndigheder. Farens henvendelser til disse myndigheder kategoriseres som myndighedsinddragelse og betragtes som konfliktoptrapning.

Du kan også frit ændre barnets navn når først den fulde forældremyndighed er modtaget. Faren har i visse tilfælde en indsigelsesret, men i praksis er den uden betydning - derudover vil en eventuel indsigelse også klart kunne betragtes konfliktoptrappende, da der i så fald netop kan dokumenteres uenighed på et område der netop er omfattet af forældremyndigheden. (Skolegang/institutionsvalg/sundhedsindgreb mv. kan være andre punkter)

Faren er reelt pålagt en "omvendt bevisbyrde" hvis han ønsker at få genoprettet den fælles forældremyndighed.